888 828-8646

ray@concretecutting.miami

Inside the pool the concrete is 12 inches deep

via Concrete Cutting Miami