888 828-8646

ray@concretecutting.miami

This is the window opening after cutting and chipping.

Chipping
Chipping