888 828-8646

ray@concretecutting.miami

Cutting some beams.